صفحه شخصی هاشم کالیفرنیا   
 
نام و نام خانوادگی: هاشم کالیفرنیا
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: سه
شغل:  Non linear Structural Analyser (N.L.S.A)
شماره نظام مهندسی:  35-3-0-02781
تاریخ عضویت:  1389/08/26
 روزنوشت ها    
 

 ریاضیات در زبان انگلیسی بخش عمومی

5

✖️➕➖➗Mathematics➗➖➕✖️

✔️1- یک سوم مردم اینجا مشکل دارند.
➕One third of the people here have problems

✔️2- نتیجه سیصد و هفتا و پنج هزارم بود.
➖The result was 0.375 (zero point three, seven, five)

✔️3- چهار و هفت دهم.
✖️It’s 4 point 7.

✔️4- اتاق ما پنج متر در 4 متر است.
➗Our room is five meters by four meters

✔️5- شش به اضافه دو می شود هشت.
➕Six plus two equals eight / six and two is eight.

✔️6- هفت منهای چهار می شود سه.
➖Seven minus four equals three

✔️7- اگر از هفت چهار تا کم کنیم می شود سه.
✖️Seven taken away four leaves three

✔️8- سه چهار تا می شود دوازده تا.
➗Three fours are twelve
➗Three times four is twelve
➗Three multiplied by four is twelve

✔️9- نه تقسیم بر سه می شود سه.
➕Three into nine goes three
➕Nine divided by three is three

✔️10- من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم.
➖I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics.

✔️11- بیا این مسأله/ معادله را حل کنیم.
✖️Let’s solve this problem/ equation

✔️12- ابتدا یک خط / زاویه / شکل / دایره / محور / نمودار رسم کن.
➗First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph

✔️13- این عدد را به حروف بنویس.
➕Write the number in words

✔️14- از کسر اعشاری و اینجور چیزها متنفرم.
➖I hate decimal fraction and such things

✔️15- می تونی این جمع را ذهنی حساب کنی یا نیاز به ماشین حساب داری؟
✖️Can you do this sum in your head or do you need a calculator

✔️16- عدد را باید دو برابر یا سه برابر کنیم؟
➗Should I double the number or triple it?

✔️17- 100 مجذور 10 است و 7 جذر 49 است.
➕100 is the square of ten and the square root of 49 is 7

✔️18- میانگین اعداد دو، سه و چهار چند است؟
➖What’s the average of two, three and four?

✔️19- نسبت مردان به زبان در این شرکت سه به یک است.
✖️The ratio of men to women is the company is three to one

✔️20- خط AB با خط BC زاویه 45 درجه دارد.
➗Line AB is at an angle of 45 to line BC

✔️21- لطفا یک زاویه قائمه، زاویه تند و زاویه باز رسم کن.
➕Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle

✔️22- به یک نقاله / گونیا / پرگار نیاز دارم.
➖I need a protractor / setsquare / pair of compasses

✔️23- محیط و مساحت این دایره چند است؟
✖️What’s the circumference and area of this circle

✔️24- لطفا شعاع و قطر این دایره را رسم کنید.
➗Please draw the radius and diameter of this circle

✔️25- ابعاد این مربع / مستطیل / مثلث چقدر است؟
➕What are the dimensions of this square / rectangle / triangle

✔️26- حال یک ذوزنقه / متوازی الاضلاع / لوزی رسم کن.
➖Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond

✔️27- آیا این شکل یک پنج ضلعی / شش ضلعی / هفت ضلعی یا هشت ضلعی است؟
✖️Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon

✔️28- مکعب / استوانه / هرم / مخروط / کره را در تصویر پیدا کنید.
➗Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture


چهارشنبه 4 آذر 1394 ساعت 12:03  
 نظرات